§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.wistalex.pl jest DomMix Dorota Witkowska z adresem głównego miejsca wykonywania działalności:Kołłataja 9 46-203 Kluczbork, posiadająca numery identyfikacyjne NIP: 7511754034,Regon 161593860 w oparciu o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki (dalej: „Sprzedawca”)

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się pod numerem telefonu: +48576985443 (Opłata jak za zwykłe połączenie lokalne zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Kupujący) lub drogą elektroniczna pod adresem e-mail: [email protected]

3. Sprzedawca dokonuje sprzedaży w sklepie internetowym na stronie internetowej o adresie www.wistalex.pl (dalej: „Sklep”).

4. Jako Kupujący traktowana jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która dokonuje lub może dokonać zakupu w Sklepie.

5. Sprzedawca stosuje ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), zwaną dalej Ustawą o Prawach Konsumenta oraz obowiązujące przepisy prawa. Sprzedawca zawiera z Kupującym tzw. umową na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta, tj. umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Kupujący przed dokonaniem zakupu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”).

7. Sprzedawca informuje, że złożenie zamówienia w Sklepie nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty Ceny towaru zdefiniowanej w § 4 ust. 1 Regulaminu oraz Kosztu Dostawy zdefiniowanego w § 4 ust. 3 Regulaminu oraz że do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, który jest oznaczony słowami „zamawiam i płacę”.

 

§ 2 Zawarcie Umowy

1. Kupujący może dokonywać zakupów przez całą dobę poprzez stronę internetową www.wistalex.pl oraz drogą e-mail [email protected]

2. Możliwe jest również dokonanie zakupów poprzez Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 17:00, sobota od godz. 9:00 do godz. 14:00 pod numerem telefonu +48576985443.

3. Kupujący jest zobowiązany do podania danych osobowych koniecznych do potwierdzenia i realizacji zamówienia, zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie, zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę (dalej: „Umowa”).

5. Sprzedawca najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia Umowy poinformuje Kupującego, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o:

a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

c) adresie pocztowym Sprzedawcy – adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą oraz adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

d) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia

e) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

f) sposobie i terminie zapłaty;

g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

h) trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 i n. Ustawy o Prawach Konsumenta, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu,

i) kosztach zwrotu rzeczy, które ponosi Kupujący, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

j) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta lub okolicznościach, w których Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy;

k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

m) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy; w szczególności

n) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej Sprzedający udostępnia w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Informacje powinny być czytelne i wyrażone prostym językiem.

6. Sprzedawca najpóźniej w chwili przystąpienia do spełnienia świadczenia potwierdzi zawarcie Umowy oraz postanowienia Regulaminu, w tym wszystkie informacje określone w ust. 4 powyżej, oraz przekaże Kupującemu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - wysyłając je na trwałym nośniku przesyłką listową na adres wskazany przez Kupującego lub za zgodą Kupującego wysyłając te informacje drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego przekazany mu za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Potwierdzenie Sprzedawcy”).

7. Kupujący po dokonaniu zakupu w Sklepie wskazuje Sprzedawcy:

a) sposób dostawy wybrany spośród sposobów dostawy oferowanych przez Sprzedawcę, lub inny sposób dostawy wybrany przez Kupującego,

b) adres na który towar ma być dostarczony,

c) sposób płatności wybrany spośród sposobów dostawy oferowanych przez Sprzedawcę, lub inny sposób płatności wybrany przez Kupującego.

 

§ 3 Przedmiot transakcji

1. Sprzedawca oferuje do sprzedaży wyłącznie te towary, które są wystawione do sprzedaży z oznaczeniem ceny na stronie Sklepu.

2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

 

§ 4 Cena Towaru i Koszt Dostawy

1. Ceny wszystkich zamieszczonych na stronie internetowej towarów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług. (dalej Cena).

2. Wskazana w ofercie cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług, Sprzedający podaje cenę netto w celach informacyjnych.

3. Wiążące dla Kupującego są Ceny towaru podane w ofercie w dacie zawarcia Umowy.

4. Podane w ofercie Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy do Kupującego nabytego towaru. Sposób dostawy wybiera Kupujący. Sprzedawca w opisie oferty przedstawia oferowane przez niego sposoby dostarczenia towarów do Kupujących i odpowiadające im koszty dostawy, szczegółowo wskazane w § 7 Regulaminu (dalej: „Koszt Dostawy”), w tym w szczególności najtańszy zwykły sposób dostawy towaru oferowany przez Sprzedawcę zdefiniowany w ust. 4 poniżej. Kupujący dokonując wyboru sposobu dostawy, powinien wybrać również Koszt Dostawy towaru.Koszt Dostawy towaru podlega zapłacie wraz z Ceną towaru, w terminie i formie wybranych przez Kupującego, w tym spośród Form Zapłaty określonych w § 5 Regulaminu.

5. Sprzedawca oznaczy nazwą najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę (dalej: „Najtańszy Sposób Dostawy”) mający znaczenie przy wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 12 Regulaminu, w tym w szczególności z uwagi na postanowienia § 12 ust. 11 Regulaminu.

6. Sprzedawca każdorazowo wystawia paragon lub fakturę VAT. Kupujący otrzymuje podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury lub paragon. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 9 grudnia 2013 r. poz. 1485), podpis nabywcy towaru nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

§ 5 Płatności

1. Sprzedawca oferuje następujące formy zapłaty (dalej: „Formy Zapłaty”):

a) Wpłata na konto bankowe Sprzedawcy prowadzone na zlecenie DomMix Dorota Witkowska , przez Bank creditagricol o numerze 23 1940 1076 3229 6376 0000 0000
, dokonywana przed wysyłką, realizowana w następujący sposób:

i) za pomocą banków lub innych instytucji świadczących tego rodzaju usługi,

ii) za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU (nad bezpieczeństwem operacji czuwa serwis payu.pl, który jest największym serwisem zajmującym się obsługą płatności on-line. Kupujący może zapłacić kartą kredytową lub wybrać bank, w którym posiada konto). b) Płatność za pobraniem, uiszczana w momencie dostarczenia przesyłki przez przewoźnika. Pracownik firmy przewozowej pobierze od Kupującego opłatę równą Cenie towaru i Kosztów Dostawy,

c) Zapłata dokonana przy odbiorze osobistym pod adresem 46-203 Kluczbork ul. Kołłątaja 9

 

2. Płatność za pobraniem możliwa jest jedynie przy zakupach do kwoty 10000 zł, powyżej tej sumy Sprzedawca oferuje jedynie formę zapłaty na konto bankowe. W przypadku zawarcia umowy współpracy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym terminy i sposoby płatności za zakupiony towar zostaną szczegółowo ustalane w treści umowy.

 

§ 6 Księgowanie wpłat

1. Sprzedawca wskazuje następujący rachunek bankowy jako rachunek do wpłat: rachunek bankowy prowadzony na zlecenie DomMix Dorota Witkowska , przez Bank creditagricol o numerze 23 1940 1076 3229 6376 0000 0000

2. Wpłaty na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 księgowane są w terminach księgowań banków obsługujących transakcję.

3. Jeśli wpłata od Kupującego, który jako formę zapłaty wybrał zapłatę na rachunek Sprzedawcy, nie zostanie zaksięgowana w ciągu 7 dni po dniu dokonania zakupu, Sprzedawca wyśle Kupującemu informację o braku wpłaty drogą elektroniczną na adres e-mail przekazany przez Kupującego. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na podany w ust. 1 rachunek bankowy.

§ 7 Sposób, termin i koszt dostawy

1. Sprzedawca wysyła towar własnym transportem, transportem producenta lub firmą kurierską, w zależności od miejsca dostawy i rodzaju produktu. Sprzedawca na stronie Sklepu, przy ofertach sprzedaży towaru, w osobnej zakładce podaje oferowane przez niego sposoby dostarczenia rzeczy.

2. Jeżeli Kupującym jest konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać sprzedany towar Kupującemu, tj. nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej. W razie opóźnienia Sprzedawcy Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

3. Kupujący o wybranym sposobie dostawy towaru poinformuje Sprzedawcę. Kupujący może odebrać towar osobiście, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu.

4. Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokonanej wysyłce towaru poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

5. Koszt transportu towarów na terenie Polski przesyłką standardową do 31kg wynosi: 20zł brutto przy przedpłacie, płatność przy odbiorze wynosi 30zł brutto.

6. Koszt transportu produktów na terenie Polski przesyłką Paletową wynoszą:

- do 1000kg paleta EURO – 200zł brutto (czas realizacji do 7 dni) za pobraniem 250zł brutto.

7. Sprzedający prowadzi sprzedaż także na terenie Krajów UE. Koszty dostawy na terenie Europy ustalamy indywidualnie, drogą elektroniczną na adres [email protected] (z racji różnych odległości i kosztów wysyłki lub transportu) bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.

8. Termin dostawy jest orientacyjny i wynosi do 7 dni roboczych, obejmuje zarówno okres realizacji zamówienia po stronie Sprzedającego, jak również czas dostawy przez Przewoźnika, z zastrzeżeniem § 7 ust.8 Regulaminu.

§ 9 Obowiązek Sprzedawcy dostarczenia towaru wolnego od wad oraz inne obowiązki informacyjne Sprzedawcy

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu sprzedanego towaru w stanie bez wad.

2. Sprzedawca przed zawarciem Umowy udzieli Kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej.

3. Sprzedawca wyda posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy sprzedanej. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, Sprzedawca wyda uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, Sprzedawca załączy instrukcję i udzieli wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.

4. Jeżeli kupującym jest konsument, Sprzedawca udzieli mu przed zawarciem Umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności poda: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera i kraj pochodzenia, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

5. Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje, o których mowa w § 1, powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone. W pozostałych przypadkach Sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju pochodzenia rzeczy.

6. Na żądanie Kupującego sprzedawca wyjaśni mu znaczenie poszczególnych postanowień Umowy.

7. Sprzedawca wyda Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

§ 10 Rękojmia za wady towaru, sposób rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę, zasady zwrotu rzeczy wadliwych

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową, jeżeli ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli Kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

4. Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

5. Wada prawna polega na tym, że Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.

7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.

8. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach prawa. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

9. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10. Za chwilę przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego należy rozumieć:

a) faktyczne wydanie rzeczy Kupującemu,

b) jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu, przy czym za wydanie rzeczy Kupującemu będącemu konsumentem uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

11. Co do zasady z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (przejście niebezpieczeństwa). Jeżeli strony zastrzegłyby w Umowie inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z tą samą chwilą.

12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać obniżenia ceny albo od Umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie dla Kupującego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (wynikające z prawa Sprzedawcy do wymiany rzeczy wadliwej lub do usunięcia wady) nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

13. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca poinformuje Kupującego o powyższych okolicznościach niezwłocznie po zgłoszeniu przez Kupującego któregoś z żądań, o których mowa w niniejszym przepisie. .

14. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

15. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać, niezależnie od uprawnień określonych w ust. 10, wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jednakże Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

16. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w tym w szczególności żąda wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wad lub odstępuje od Umowy, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą Sprzedawcy odsyłając ją na adres: DomMix Dorota Witkowska 46-203 Kluczbork ul. Kołłątaja 9

17. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

18. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy.

19. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

20. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie zawiadomienia o wadzie.Jednakże utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Kupującego lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.

21. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący odstępuje od Umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenie o naprawienie szkody, o którym mowa w zdaniach poprzedzających przysługuje Kupującemu także wówczas kiedy z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Sprzedający dostarcza Kupującemu rzeczy wolne od wad zamiast rzeczy wadliwych albo dokonuje usunięcia wady.

22. Sprzedawca powinien ustosunkować się do roszczeń Kupującego wynikających z wykonywania przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia w tym zakresie, a w terminie 14 dni pod rygorem skutków określonych w ust. 18 powyżej. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

23. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący jest uprawniony, a gdy interes Sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży Kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić Sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

24. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu.

25. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 23.

26. W terminach określonych w ust. 24 Kupujący może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

27. W razie dochodzenia przed sądem uprawnienia z rękojmi za wady termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. To samo dotyczy postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

28. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

29. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

30. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący odstąpił od Umowy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenie o naprawienie szkody, o którym mowa w zdaniach poprzedzających przysługuje Kupującemu także wówczas kiedy z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Sprzedający dostarcza Kupującemu rzeczy wolne od wad zamiast rzeczy wadliwych.

31. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy ustępów 24 - 26, z tym że bieg terminu dla roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

32. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę iwezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności ztytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

33. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, ewentualne umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Kupujący wiedział, iż prawa Sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

34. Sprzedawca rozpatruje reklamacje na podstawie zgłoszenia Kupującego, które może zostać złożone pisemnie listem na adres DomMix Dorota Witkowska 46-203 Kluczbork ul. Kołłątaja 9

§ 11 Obowiązek Sprzedawcy dostarczenia towaru wolnego od wad oraz inne obowiązki informacyjne Sprzedawcy

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu sprzedanego towaru w stanie bez wad.

2. Sprzedawca przed zawarciem Umowy udzieli Kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej.

3. Sprzedawca wyda posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy sprzedanej. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, Sprzedawca wyda uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, Sprzedawca załączy instrukcję i udzieli wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.

4. Jeżeli kupującym jest konsument, Sprzedawca udzieli mu przed zawarciem Umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności poda: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera i kraj pochodzenia, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

5. Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje, o których mowa w § 1, powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone. W pozostałych przypadkach Sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży (na stronie Sklepu lub Sklepu Allegro) informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju pochodzenia rzeczy.

6. Na żądanie Kupującego sprzedawca wyjaśni mu znaczenie poszczególnych postanowień Umowy.

7. Sprzedawca wyda Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

§ 12 Rękojmia za wady towaru, sposób rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę, zasady zwrotu rzeczy wadliwych

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową, jeżeli ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli Kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

4. Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

5. Wada prawna polega na tym, że Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.

7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3 powyżej (zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producentart) jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.

8. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach prawa. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

9. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10. Za chwilę przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego należy rozumieć:

a) faktyczne wydanie rzeczy Kupującemu,

b) jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu, przy czym za wydanie rzeczy Kupującemu będącemu konsumentem uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

11. Co do zasady z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (przejście niebezpieczeństwa). Jeżeli strony zastrzegłyby w Umowie inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z tą samą chwilą.

12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać obniżenia ceny albo od Umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie dla Kupującego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (wynikające z prawa Sprzedawcy do wymiany rzeczy wadliwej lub do usunięcia wady) nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

13. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca poinformuje Kupującego o powyższych okolicznościach niezwłocznie po zgłoszeniu przez Kupującego któregoś z żądań, o których mowa w niniejszym przepisie. .

14. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

15. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać, niezależnie od uprawnień określonych w ust. 10, wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jednakże Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

16. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w tym w szczególności żąda wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wad lub odstępuje od Umowy, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą Sprzedawcy odsyłając ją na adres: DomMix Dorota Witkowska 46-203 Kluczbork ul. Kołłątaja 9

17. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

18. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy.

19. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

20. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie zawiadomienia o wadzie.Jednakże utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Kupującego lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.

21. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący odstępuje od Umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenie o naprawienie szkody, o którym mowa w zdaniach poprzedzających przysługuje Kupującemu także wówczas kiedy z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Sprzedający dostarcza Kupującemu rzeczy wolne od wad zamiast rzeczy wadliwych albo dokonuje usunięcia wady.

22. Sprzedawca powinien ustosunkować się do roszczeń Kupującego wynikających z wykonywania przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia w tym zakresie, a w terminie 14 dni pod rygorem skutków określonych w ust. 18 powyżej. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

23. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący jest uprawniony, a gdy interes Sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży Kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić Sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

24. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu.

25. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 23.

26. W terminach określonych w ust. 24 Kupujący może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

27. W razie dochodzenia przed sądem uprawnienia z rękojmi za wady termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. To samo dotyczy postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

28. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

29. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

30. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący odstąpił od Umowy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenie o naprawienie szkody, o którym mowa w zdaniach poprzedzających przysługuje Kupującemu także wówczas kiedy z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Sprzedający dostarcza Kupującemu rzeczy wolne od wad zamiast rzeczy wadliwych.

31. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy ustępów 24 - 26, z tym że bieg terminu dla roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

32. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

33. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, ewentualne umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Kupujący wiedział, iż prawa Sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

34. Sprzedawca rozpatruje reklamacje na podstawie zgłoszenia Kupującego, które może zostać złożone pisemnie listem na adres DomMix Dorota Witkowska 46-203 Kluczbork ul. Kołłątaja 9 lub pisemnie droga elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 5796985443.

35. Równocześnie ze złożeniem reklamacji lub potem, ale bez zbędnej zwłoki, Kupujący powinien zwrócić Sprzedawcy rzecz wadliwą w celu zbadania na adres: DomMix Dorota Witkowska 46-203 Kluczbork ul. Kołłątaja 9, na zasadach określonych w ust. 15 powyżej.

36. Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji niezwłocznie przesyłając zawiadomienie:

a) listem poleconym na adres Kupującego wskazany przy zawarciu Umowy, w tym w Potwierdzeniu Sposobu Dostawy i Zapłaty, lub na inny adres podany przez Kupującego dla celów załatwienia reklamacji,

b) drogą elektroniczną na adres Kupującego wskazany przy zawarciu Umowy, w tym w Potwierdzeniu Sposobu Dostawy i Zapłaty, lub na inny adres podany przez Kupującego dla celów załatwienia reklamacji.

§ 14 Gwarancja producenta

1. Sprzedawca wskaże w ofercie sprzedaży, które towary są objęte gwarancją producenta.

2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

3.Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.

4. Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

5. Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny po sprawdzeniu zgodności znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danym zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stanu plomb i innych zabezpieczeń.

6. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia

8. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni po dostarczeniu rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w ust. 7.

9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

10. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać wady.

§ 16 Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy

1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 11, ust. 13 niniejszego paragrafu.

2. Termin do odstąpienia od Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz Kupującemu, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z tym, że w przypadku gdy Umowa:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Jeżeli Kupujący nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy, prawo do odstąpienia od Umowy wygasa po 12 miesiącach od upływu czternastodniowego terminu określonego w ust. 1.

4. Jeżeli Kupujący został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Kupującemu informacji o tym prawie.

5. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. W takim przypadku do zachowania terminu określonego w ustępach 1-4 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie od otrzymania przesłać Kupującemu na trwałym nośniku (na przykład drogą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 6.

8. Skutki złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy polegają na tym, że:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą, z zastrzeżeniem postanowień pkt. b) poniżej,

b) jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż Najtańszy Sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, zdefiniowany w § 4 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Kupujący jest obowiązany zwrócić koszty Najtańszego Sposobu Dostawy).

12.Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: DomMix Dorota Witkowska 46-203 Kluczbork ul. Kołłątaja 9

13. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów

14. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Kupującego o prawie odstąpienia od umowy.

15. W chwili odstąpienia przez Kupującego od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą, w tym umowy kredytu lub pożyczki udzielone przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia kredytodawcy ze Sprzedawcą - jeżeli świadczenie Kupującego zostało spełnione z wykorzystaniem tego kredytu lub pożyczki. Kupujący nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Kupującego od Umowy.

16. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy zawartej na aukcji publicznej, przez co należy rozumieć sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez Kupujących, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia Umowy.

§ 17 Uprawnienia na wypadek zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania, lub niewykonania zobowiązania przez drugą Stronę, lub niemożliwości świadczenia; w tym w szczególności prawo każdej ze Stron do odstąpienia od Umowy

1. Jeżeli jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, druga Strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Jeżeli świadczenia obu Stron są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od Umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel Umowy, wiadomy Stronie będącej w zwłoce.

2. Jeżeli Strona Umowy obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga Strona może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

3. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych Umowy stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Strona zobowiązana, druga Strona może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić. W razie częściowej niemożliwości świadczenia jednej ze Stron druga Strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę Stronę cel umowy, wiadomy Stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe.

4. Strona, która odstępuje od Umowy obowiązana jest zwrócić drugiej Stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy Umowy, a druga Strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od Umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. Jeżeli Kupujący, który odstępuje od Umowy na zasadzie przepisów niniejszego § 13 Regulaminu w związku z tym odstąpieniem musi odesłać towar Sprzedawcy, zwrot następuje na koszt Sprzedawcy.

5. Jeżeli wskutek odstąpienia od Umowy Strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga Strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

§ 18 Bezpieczeństwo transakcji i dane osobowe

1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność wykonania Umowy przez Sprzedawcę.

2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie – wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy.

3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest DomMix Dorota Witkowska ul. Kołłątaja 9 46-203 Kluczbork